سرمایه گذاری بر روی ایده ها و طرح ها

این مجموعه آمادگی دارد تا از شما دانشجویان ، نخبگان، مخترعین و مبتکرین در راستای تحقق ایده ها و طرح های خلاقانه تان حمایت نماید. بدین صورت که چنانچه، ایده ها و طرح های شما در زمینه های (اقتصادی، تجاری، فنی، پژوهشی و…) دارای توجیه اقتصادی باشد، این مجموعه آمادگی مشارکت و سرمایه گذاری در موضوعات یاد شده را دارد.

شکست ها به ما آموخته اند که داشتن یک ایده خوب کافی نیست، باید بتوان سرمایه و نیروی کار مناسبی برای عملی نمودن آنها جذب کرد و با یک برنامه ریزی مناسب به وهله ظهور رساند. این مجموعه به عنوان حامی و مجری ایده های شما با استفاده از کلیه امکانات خود در جهت رسیدن به اهداف مشترک شما را یاری می نماید.